• Noto Peninsula Earthquake

Hokuriku, Joetsu Shinkansen Lines Temporarily Suspended Due to Earthquake; Tohoku Shinkansen Line Resumes Operation